การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • สิ้นค้าทุกชิ้นหากมีปัญหาสามารถเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับของ (สารมารถเปลี่ยนใหม่ได้ 1 ครั้ง หากมีปัญหาอีกจะต้องทำการส่งแคลมโดยไม่เสียค่าซ่อมหากอยู่ในระยะของการประกัน)
  • ในกรณีที่จะทำการเปลี่ยนสิ้นค้าลูกค้าต้องส่งเครื่องที่มีปัญหากลับมาที่ร้านโดยลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอง ส่วนเครื่องใหม่ที่ร้านจะส่งไปให้โดยค่าส่งทางร้านจะเป็นคนจ่ายเอง
  • หากเกิดปัญหาหลังจาก 7 วัน ไปแล้ว จะต้องส่งแคลมเท่านั้น โดยลูกค้าจะส่งเป็นคนออกค่าใช่จ่ายในการส่งพัสดุมา รวมทั้งค่าส่งกลับด้วย ค่าส่งกลับจะอยู่ในช่วง 50-100 บาท ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก โดยกาแคลมหากอยู่ในระยะประกันของสินค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม

  การรับประกันสิ้นค้าจะถือเป็นโมฆะในกรณีดังต่อไปนี้

1.ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ตกกระแทก ทำน้ำ ของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้เครื่อง GPS หรือสินค้า พร้อมอุปกรณ์ ได้รับความเสียหาย

2.เครื่องGPS หรือสินค้าพร้อมอุปกรณ์ ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

3.เครื่องGPSหรือสินค้าพร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งาน โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ขาย

4.การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องGPSหรือสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

 

2 Replies to “การรับประกันสินค้า”

  1. สิทธิพร คงกลับ

    ซือกล้องติดรถยนต์กล้องหน้า-หลัง รุ่นTG999 16 GB
    ต้องการอัพเดท GPS ให้ทันสมัย

    Reply

ความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.